Private Fund กองทุนส่วนบุคคล คืออะไร ?

กองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) คือ …

รูปแบบการลงทุนประเภทหนึ่ง ซึ่งเป็นการลงทุนเฉพาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการความเป็นส่วนตัวในการลงทุน

Asset Class ที่สามารถลงทุนได้ก็จะมีหลายประเภทตั้งแต่ความเสี่ยงต่ำสุด จนกระทั่งความเสี่ยงสูง สามารถลงทุนทั้งใน และต่างประเทศได้ทั่วโลก จะไปลงทุนในอเมริกา ยุโรป หรือแม้กระทั่ง Hedge Fund ก็ยังได้

ซึ่งผู้ลงทุนสามารถมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายการลงทุน ตามความต้องการของตนเอง สามารถกำหนดวัตถุประสงค์การลงทุน เงื่อนไข และข้อจำกัดของตนเอง

โดยจะได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ทางด้านการลงทุนอย่างใกล้ชิด มีโอกาสได้เข้าพบพูดคุยกับ Fund Manager ร่วมกันกำหนดรูปแบบและนโยบายการลงทุนได้

อีกทั้งยังมีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างผลตอบแทนสูงสุดแก่ลูกค้า ภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ ยังอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ในตลาดการลงทุนเมืองไทย มี Private Fund ให้บริการอยู่หลายเจ้านะครับ ซึ่งแต่ละเจ้าก็มีข้อกำหนดเงินขั้นต่ำในการเริ่มลงทุน แตกต่างกันไป อาจเริ่มต้นตั้งแต่ 1 – 30 ล้านบาทครับ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s