The Power of LESS ,by Leo Babauta

S__114483203

หนังสือ The Power of Less เล่มนี้ เป็นหนังสือที่จะนำพาชีวิตของคุณกลับออกมาจาก ความยุ่งเหยิง ความกังวล และงานที่ไม่มีความสำคัญจริงๆ สำหรับชีวิต

หนังสือของ Leo Babauta ให้แง่คิดที่เรียบง่าย กระบวนการคิดที่เป็นลำดับชัดเจน ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในด้านต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

การบริหารจัดการอีเมลในแต่ละวัน การจัดการงานที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างชัดเจน การดูแลสุขภาพ การรักษาความสัมพันธ์

หนังสือเล่มนี้มีแก่นความคิดใกล้เคียงกับ Zen ที่เน้นความเรียบง่าย อีกทั้งยังมี Tim Ferriss ผู้เขียน The 4-Hour Workweek ผู้นำทางความคิดของ New Rich & Lifestyle Design มาให้คำนิยมในงานเขียนชิ้นนี้อีกด้วย

ผมแนะนำจากใจเลยครับ หนังสือเล่มนี้คุ้มค่ากับการใช้เวลาของชีวิตแบ่งมาให้กับหนังสือเล่มนี้ครับ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s