RMF คืออะไร ?

RMF ย่อมาจาก Retirement Mutual Fund (กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ)

เป็นกองทุนที่ส่งเสริมให้เกิดการออมเพื่อเตรียมเงินไว้ใช้ในยามเกษียณ และให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ผู้ลงทุนเพื่อเป็นแรงจูงใจ

ลักษณะของ RMF

 • ลงทุนต่อเนื่องเพื่อสะสมเงินลงทุนไว้ใช้ยามเกษียณ
 • รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเมื่อปฎิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน
 • หลากหลายนโยบายการลงทุน
 • ความเสี่ยงต่ำ-สูง

RMF เหมาะกับ

 • คนทุกกลุ่มที่ต้องการออมเงินเพื่อวัยเกษียณ โดยเฉพาะคนที่ไม่มีสวัสดิการเพื่อวัยเกษียณมารองรับ เช่นคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกบข. หรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • หรือคนที่เป็นสมาชิกกบข. หรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ต้องการออมเงินเพิ่ม

ผู้ลงทุนสามารถนำค่าซื้อ RMF ไปลดหย่อนภาษีได้ สูงสุดตามเงื่อนไข ไม่เกิน 15% ของรายได้และสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท สำหรับ RMF แล้ว 500,000 บาท ต้องนับรวมเงินที่สะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,กบข.และประกันชีวิตแบบบำนาญด้วย)

RMF มีนโยบายการลงทุนให้เลือกหลากหลายเหมือนกองทุนรวมทั่วไป ดังนี้

 • ตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
 • ตามตราสารหรือหลักทรัพย์ที่ต้องการลงทุน เช่น กองทุนตราสารหนี้, กองทุนหุ้น, กองทุนทองทำ, กองทุนผสม, หรือแม้กระทั่งกองทุนต่างประเทศ

การซื้อ RMF

 • ต้องลงทุนอย่างต่อเนื่องทุกปีโดยซื้อหน่วยลงทุนของ RMF อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และไม่ระงับการซื้อหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ปี ติดต่อกัน

การขาย RMF

 • ต้องถือไม่น้อยกว่า 5 ปี ตั้งแต่วันที่ซื้อครั้งแรก โดยจะนับเฉพาะปีที่มีการซื้อ RMF เท่านั้น
 • สามารถขายคืนได้ขณะที่ผู้ลงทุนอายุเกิน 55 ปีบริบูรณ์

สิ่งที่ควรคำนึงเมื่อจะลงทุน RMF

 • ตอบตัวเองให้แน่ใจว่าต้องการลงทุนเพื่อการเกษียณ
 • มีวินัยในการออมอย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่องระยะยาว
 • รู้จักระดับการยอมรับความเสี่ยงของตนเอง
 • พิจารณาผลการดำเนินงานของกองทุนและบริษัทจัดการกองทุน
 • ศึกษาเงื่อนไขการลงทุนของ RMF อย่างถูกต้อง

LTF คืออะไร ?

LTF ย่อมาจาก Long Term Equity Fund (กองทุนรวมหุ้นระยะยาว)

เป็นกองทุนรวมที่มีความพิเศษคือมีจุดมุ่งหมาย เพื่อส่งเสริมการลงทุนในตลาดหุ้นระยะยาวโดยผู้ลงทุนได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยสามารถนำเงินลงทุนในแต่ละปีมาลดหย่อนภาษีได้

LTF เหมาะกับ

 • บุคคลที่มีรายได้ และต้องเสียภาษี
 • สามารถยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนในหุ้นได้

โดยที่กองทุน LTF มีลักษณะดังนี้

 • ลงทุนในหุ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
 • ผู้ซื้อหน่วยลงทุน ต้องถือครองหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 5 ปีปฏิทิน
 • ผู้ลงทุนซื้อหน่วยลงทุนปีใด ได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีปีนั้นๆ
 • ความเสี่ยงสูงเท่ากับกองทุนหุ้น

* ผู้ลงทุนสามารถนำค่าซื้อ LTF ไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 15% ของรายได้พึงประเมิน สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท

การขายคืน LTF

 • LTF  ที่ครบกำหนด 7 ปี ขายได้โดยกำไรที่ได้จากการขาย ไม่ต้องนำไปคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 • ถ้าผิดเงื่อนไขการลงทุนจะเสียสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับ และต้องเสียภาษีเพิ่ม

สิ่งที่ต้องคำนึงก่อนลงทุน LTF

 • สามารถยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนได้
 • เข้าใจนโยบายการลงทุนว่ามีการนำเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์
 • พร้อมที่จะลงทุนในระยะยาว ไม่ต่ำกว่า 7 ปีปฏิทิน
 • ศึกษาเงื่อนไขการลงทุนอย่างถูกต้อง และเข้าใจ
 • พิจารณาผลการดำเนินงานของกองทุน และบริษัทจัดการกองทุน

 

Life Insurance ประกันชีวิต คืออะไร ?

ประกันชีวิต คือ เครื่องมือทางการเงิน ที่ช่วยป้องกันการสูญเสียรายได้ จากคนที่ได้รับการประกันได้จากไป โดยผู้รับผลประโยชน์ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์จะเป็นผู้ได้รับเงินผลประโยชน์ตามสัญญาของกรมธรรม์ ซึ่งประกันชีวิตจะปกป้องความเสี่ยงจากผลกระทบทางการเงิน (Financial Impact) ที่เกิดจากการสูญเสียรายได้จากผู้เสียชีวิต

ซึ่งการพิจารณาซื้อประกันชีวิตนั้นควรคำนึงถึงมาตรฐานการใช้ชีวิตของครอบครัวเมื่อหัวหน้าครอบครัวจากไป หรือเป็นเงินกองทุนเพื่อใช้เป็นค่าผ่อนบ้าน หรือค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาบุตร

การทบทวนจำนวนทุนประกันควรจะทำการทบทวนทุกปี หรือเวลามีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นกับชีวิต เช่น การแต่งงาน การหย่าร้าง การมีบุตรเพิ่มขึ้น การซื้อบ้านใหม่ หรือการลงทุนทางธุรกิจ

Mutual Fund กองทุนรวม คืออะไร ?

กองทุนรวม หรือ Mutual Fund เป็นทางเลือกการลงทุนประเภทหนึ่ง ที่มี “มืออาชีพ” คือ ผู้จัดการกองทุน (Fund Manager) คอยดูแลการลงทุนให้อย่างใกล้ชิด โดยใช้เงินลงทุนไม่มากนัก เริ่มต้นได้ตั้งแต่หลักพันบาทขึ้นไป

โดยมีกองทุนให้เลือกจากหลายประเภทของ Asset Class เช่น กองทุนพันธบัตร, กองทุนอสังหาริมทรัพย์, กองทุนหุ้น, กองทุนตลาดเงิน, กองทุนทองคำ, กองทุนน้ำมัน ฯลฯ

หลักการสำคัญของ กองทุนรวมคือ คือ การนําเอาเงินของผู้ลงทุนรายย่อยจำนวนมาก มารวมกันให้เป็นเงินก้อนใหญ่ แล้วนำไปจดทะเบียนให้มีฐานะ เป็นนิติบคคล จากนั้นก็จะนำเงินที่ ระดมทุนได้ไปลงทุนในหลักทรัพย์ ประเภทต่างๆ ตามที่กองทุนนั้นมีนโยบาย

ผู้ลงทุนแต่ละรายจะได้รับ “หน่วยลงทุน” เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันฐานะความเป็นเจ้าของในส่วนเงินที่ได้ลงทุนไปโดย มีบลจ. เป็นผู้จัดตั้งและทำหน้าที่บริหารกองทุนรวมให้มีผลตอบแทนจากการลงทุน

Private Fund กองทุนส่วนบุคคล คืออะไร ?

กองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) คือ …

รูปแบบการลงทุนประเภทหนึ่ง ซึ่งเป็นการลงทุนเฉพาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการความเป็นส่วนตัวในการลงทุน

Asset Class ที่สามารถลงทุนได้ก็จะมีหลายประเภทตั้งแต่ความเสี่ยงต่ำสุด จนกระทั่งความเสี่ยงสูง สามารถลงทุนทั้งใน และต่างประเทศได้ทั่วโลก จะไปลงทุนในอเมริกา ยุโรป หรือแม้กระทั่ง Hedge Fund ก็ยังได้

ซึ่งผู้ลงทุนสามารถมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายการลงทุน ตามความต้องการของตนเอง สามารถกำหนดวัตถุประสงค์การลงทุน เงื่อนไข และข้อจำกัดของตนเอง

โดยจะได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ทางด้านการลงทุนอย่างใกล้ชิด มีโอกาสได้เข้าพบพูดคุยกับ Fund Manager ร่วมกันกำหนดรูปแบบและนโยบายการลงทุนได้

อีกทั้งยังมีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างผลตอบแทนสูงสุดแก่ลูกค้า ภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ ยังอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ในตลาดการลงทุนเมืองไทย มี Private Fund ให้บริการอยู่หลายเจ้านะครับ ซึ่งแต่ละเจ้าก็มีข้อกำหนดเงินขั้นต่ำในการเริ่มลงทุน แตกต่างกันไป อาจเริ่มต้นตั้งแต่ 1 – 30 ล้านบาทครับ

Unit Linked คืออะไร ?

ในปัจจุบันผู้คนสนใจ เรื่องการวางแผนการเงินเพิ่มมากขึ้น โดยมีความเข้าใจแล้วว่า…แผนการเงินที่สมบูรณ์นั้น…ต้องประกอบด้วย 2 ส่วนสำคัญ คือส่วนแรกเป็นส่วนที่ไว้สร้างผลกำไร คือส่วน “Investment” และ ส่วนที่สอง คือส่วนที่จะต้องเป็น “Protection” หรือปกป้องความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับผู้ลงทุน ทั้งสองส่วนจะต้องควบคู่กันเสมอ

ในชีวิตไม่ว่าเรื่องใดก็ตามจะต้องมีความสมดุล ทีมฟุตบอลก็ต้องเล่นทั้งเกมรุก และต้องมีเกมรับ มีกองหน้าก็ต้องมีกองหลัง

วันนี้ผมมีเรื่องมาเล่าถึง…สิ่งที่สามารถตอบโจทย์ด้านการวางแผนการเงินได้อย่างสมดุล และมีความยืดหยุ่น สิ่งที่ว่านั้นคือ Unit Linked หรือ Investment Linked นั่นเอง

Unit Link นั้นเปรียบได้กับลูกครึ่ง เป็นรูปแบบการลงทุนที่…ผสมข้อดีของ “Mutual Fund และ Insurance” เข้าไว้ด้วยกัน คือข้อดีของ Mutual Fund ก็คือมีผลตอบแทนที่ค่อนข้างสูง อีกทั้งยังมีมืออาชีพคอยบริหารจัดการดูแลเงินลงทุนให้ และข้อดีของ Insurance คือมีความคุ้มครองกรณีเกิดเหตุไม่คาดฝันกับผู้ลงทุน ดังนั้น Unit Linked จึงเป็นทางเลือกการวางแผนการเงินที่มีทั้งขา Investment และ Protection

ผู้ลงทุนสามารถเลือกลงทุนกองทุนตามความต้องการ และระดับความเสี่ยงที่รับได้ โดยสามารถเลือก กลยุทธ์การลงทุน (Investment Strategies) ได้หลากหลาย เช่น DCA (Dollar Cost Averaging), Auto-Rebalancing, Asset Allocation

Unit Linked จะอยู่ในรูปแบบ กรมธรรม์ ซึ่งจะสามารถใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามรูปแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิต แต่เงินของผู้ลงทุนนั้นถูกนำไปลงทุนในกองทุนรวม ซึ่งบริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) หรือ Asset Management Company

ผู้ลงทุนใน Unit Linked จะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันชีวิตและได้ลงทุนในกองทุนรวม ซึ่งเงินที่ลงทุนจะถูกแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

1. ส่วนที่เป็นค่าสำหรับการได้รับความคุ้มครองตามที่กรมธรรม์ประกันชีวิตกำหนด

2. ส่วนที่ลงทุนในกองทุนรวม ซึ่งกองทุนรวมนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) และเงินส่วนนี้ ผู้ลงทุน Unit Linked จะเป็นผู้ตัดสินใจเลือกประเภทกองทุนรวม

โดยกองทุนที่มีให้เลือกดังนี้…

– กองทุนตราสารตลาดเงิน (เน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง   เงินฝากธนาคาร ตั๋วแลกเงิน และหุ้นกู้ภาคเอกชน)

– กองทุนตราสารหนี้ (เน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความมั่นคง และมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและเงินต้น)

– กองทุนหุ้นแบบ Passive Management ที่มุ่งสร้างผลตอบแทนเลียนแบบการเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ให้มากที่สุด (Index Fund)

– กองทุนหุ้นแบบ Active Management ลงทุนในหุ้นทุนไม่น้อยกว่า 65% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยจะลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์จดทะเบียนไม่น้อยกว่า 50% ของมูลค่าทรัพย์สิน

“Unit Linked นั้นเป็นเครื่องมีที่ดีมากสำหรับการวางแผนการศึกษาบุตร เพราะว่า ค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนการลงทุนในกองทุนรวมหุ้น นั้นสูงกว่า การออมเงินไว้ใน เงินฝากประจำ หรือรูปแบบการออมอื่นๆ ซึ่งเงินออมเติบโตไม่ทันเงินเฟ้อทางการศึกษา”

อีกทั้งยังสามารถตอบโจทย์ ด้านการวางแผนการเกษียณของผู้ลงทุนได้เป็นอย่างดีอีกด้วย เนื่องจากมีความยืดหยุ่นปรับกลยุทธ์การลงทุนได้ตามช่วงอายุ

Unit Linked จึงถือเป็นอีกนวัตกรรมการเงินใหม่ ที่ผสมผสานเรื่องของ Protection และ Investment เอาไว้ได้อย่างลงตัว